FAQ Beleidskeuzes The Belgian Pride vzw

This post is also available in: English Français

FAQ Beleidskeuzes The Belgian Pride vzw/asbl

Beste lezer

Regelmatig krijgt The Belgian Pride vzw vragen over haar beleidskeuzes. Om hier een antwoord op te bieden, stelden we dit overzicht samen met vaak gestelde vragen en onze antwoorden erop. We zullen dit overzicht regelmatig updaten.

Veel leesplezier

The Belgian Pride vzw

Historiek

Zie ook pride.be/nl/overons.

The Belgian Pride vzw zag het daglicht in 1995 en droeg in haar begindagen de naam ‘Belgian Lesbian and Gay Pride Roze Zaterdag Samedi Rose’. Deze naam werd nadien ingekort tot ‘Belgian Lesbian and Gay Pride” of BLGP. Sinds 2010 draagt de organisatie de naam The Belgian Pride waaronder het tot op de dag van vandaag haar doelstellingen probeert te verwezenlijken.

De eerste Brusselse editie van de Pride wist zo’n 2000 bezoekers te lokken naar onze hoofdstad. In 2014, 19 jaar na de start van de The Belgian Pride, wist het evenement 100.000 bezoekers in Brussel te verzamelen. De hoofdzetel van de vereniging is sinds dag 1 gevestigd in Brussel, waar ook sinds 1996 het Pride-evenement plaatsvindt.

Lees de volledige historiek via pride.be/nl/historiek.

Doel

Het belangrijkste sociale doel van de vereniging is de jaarlijkse organisatie van de Belgian Pride, een manifestatie met nationaal karakter in de Regio Brussel-Hoofdstad.

Drie regionale LGBTI+ koepels vormen samen de Raad van Bestuur waarin het thema en de politieke eisen van het jaar worden vastgelegd. Zij vertegenwoordigen een groot aantal lokale of regionale verenigingen. Deze 3 koepels zijn: RainbowHouse Brussels (Brussel), Arc-en-Ciel Wallonie (Wallonië) en çavaria (Vlaanderen). Elke koepel vaardigt 4 bestuursleden af, die elk één stem hebben (4 stemmen per koepel). Daarnaast worden andere verenigingen en organisaties permanent uitgenodigd. Permanent uitgenodigde organisaties: Syndigay (LGBTI+-horecafederatie van Brussel), Visit.Brussels en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Zie ook pride.be/nl/overons/missieenvisie

Missie van The Belgian Pride vzw

Lees de missie van de vzw via pride.be/nl/overons/missieenvisie.

Visie van The Belgian Pride vzw

De visie van The Belgian Pride vzw doelt zichtbaarheid en betrokkenheid te creëren. Ze bestaat uit vijf pijlers: achterban, platform, politiek/maatschappelijk, diversiteitsfeest en Belgisch+.

Lees de visie van de vzw via pride.be/fr/apropos/missionetvision.

De Raad van Bestuur van de vzw beslist over het beleid. Het bestuur komt maandelijks samen. Elke Belgische regionale LGBTI+ koepel vaardigt 4 bestuursleden af, die elk één stem hebben (4 stemmen per koepel). Beslissingen worden meestal in consensus genomen. Af en toe vinden er stemmingen plaats.

Beleidskeuzes worden steeds gemaakt in functie van onze missie en visie. Onze missie en visie vormen de basis en zijn de instrumenten om zo’n keuze af te toetsen. Projecten en acties die niet passen binnen onze missie en visie nemen we niet op.

Arc-en-Ciel Wallonie, RainbowHouse Brussels en çavaria, de organisatoren die samen The Belgian Pride vzw vormen, willen een Pride Parade waarin iedereen haar/zijn/hun boodschap en eisen kan brengen. Diversiteit in opinies is een rijkdom. We gaan echter nooit akkoord met geweld, intimidatie en vandalisme geïnitieerd door wie dan ook (politie, overheidsinstanties, deelnemende groepen of individuele personen).

De Belgian Pride wil als platform zoveel mogelijk organisaties en individuen een plek geven binnen de pride. Het is niet The Belgian Pride vzw alleen die ‘de Pride organiseert’, maar het zijn al de verenigingen en personen die deelnemen en initiatieven opzetten gedurende de pride periode die ‘de Pride maken’.

Als organisatie vinden we het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de pride. We maken wel een onderscheid tussen de verschillende doelen van organisaties, omdat de plekken in de Pride Parade en de Pride Village beperkt zijn. Daar geven we voorrang aan organisaties die een focus op LGBTI+ onderwerpen hebben.

Iedere deelnemende organisatie en groep aan de Pride Parade en Pride Village moet de missie en visie van onze organisatie onderschrijven, de inschrijvingsprocedure correct doorlopen, en het charter respecteren en ondertekenen. Zodra aan al deze voorwaarden voldaan is, kan een organisatie deelnemen. Voor bedrijven en politieke partijen gelden nog enkele bijkomende voorwaarden.

The Belgian Pride vzw ziet politieke partijen als partners om de rechten en het welzijn van de LGBTI+ gemeenschap te verbeteren. Het zijn immers politici die op beleids- en wetgevend niveauverandering kunnen brengen. We vinden het dan ook belangrijk dat eenieder die zich mee inzet voor een inclusieve maatschappij, zichtbaarheid voor de eigen boodschap krijgt.

Deelnemen aan de parade van de Belgian Pride kan niet zomaar. Een politieke partij moet bewijzen in het verleden bondgenoot te zijn geweest en zich ertoe te engageren dat in de toekomst ook te zullen doen.

Om als politieke partij deel te nemen aan de Belgian Pride, moet die partij dezelfde procedure doorlopen als andere deelnemers (onder andere het respecteren en ondertekenen van het jaarlijkse charter) en deze 3 vragen beantwoorden.

  1. Wat heeft uw partij in het verleden betekend voor de LGBTI+ gemeenschap?
  2. Wat zal uw partij doen in 2019 voor de LGBTI+ gemeenschap, meer specifiek m.b.t het jaarthema van de Pride (intersectionaliteit)?
  3. Wie is de contactpersoon voor de LGBTI+ thema’s binnen uw partij, aan wie geïnteresseerden bijkomende vragen kunnen stellen?

De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op onze website, waardoor iedereen kan lezen wat de politieke partij verwezenlijkt heeft en wat haar toekomstplannen zijn. Daarnaast wordt ook om een contactpersoon gevraagd. Wie vragen heeft, kan steeds contact opnemen met die persoon.

Ook in het bedrijfsleven en op de werkvloer vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en vooral kan zijn. Bedrijven moeten volgens ons een weerspiegeling zijn van de maatschappij: divers en inclusief. Tal van kleine en grote bedrijven zijn vandaag al bezig met diversiteit en inclusie, ook op LGBTI+ vlak. Bedrijven die een inhoudelijke inclusieve werking hebben en inzetten op LGBTI+ thema’s kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Belgian Pride. Hun deelname aan de Pride Parade mag niet louter met een commercieel oogpunt zijn. Hun inclusie- en diversiteitswerking moet de boodschap vormen.

Daarnaast vragen we deze bedrijven om de pride ook financieel en logistiek te ondersteunen. Hiermee vergroten we onze eigen inkomsten, die we gebruiken om LGBTI+ verenigingen (en de pride in het algemeen) de nodige zichtbaarheid te geven.

In de Pride Village laten we enkele bedrijven toe om hun producten te ‘sampelen’. Enerzijds zorgt dit ervoor dat er animatie aanwezig is voor de bezoekers, anderzijds gebruiken we de opbrengsten van deze partnerships om de Pride Village gratis toegankelijk te houden.

We controleren deelnemende bedrijven op hun LGBTI+ werking binnen hun bedrijf en blijven waakzaam voor eventuele pinkwashing.

De drie regionale LGBTI+ koepels van België (RainbowHouse Brussels (Brussel), Arc-en-Ciel Wallonie (Wallonië) en çavaria (Vlaanderen) bepalen het inhoudelijke thema van de Belgian Pride. Deze organisaties gebruiken de Belgian Pride als megafoon voor hun inhoudelijke eisen. The Belgian Pride vzw zorgt ervoor dat dit thema breed gecommuniceerd wordt (hoofdzakelijk naar de bezoekers van de pride, en niet zozeer naar politiek) en ontwikkelt campagnes hierrond. Het zijn de regionale LGBTI+ koepels die het lobbywerk met het breder middenveld, de politieke wereld, … op zich nemen, alsook de opvolging van het eventuele eisenpakket. Op deze manier geloven we impact te creëren, niet alleen op politiek en beleidsmakend niveau, maar ook bij zoveel mogelijk individuen.

Het jaarlijks charter van de Belgian Pride is een document dat deelnemers aan de Pride Parade en Pride Village moet respecteren en ondertekenen. Het charter eist onder andere een actieve inzet voor het verbeteren van het welzijn van de LGBTI+ gemeenschap, het respecteren van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het verwerpen van elke vorm van discriminatie.

Niet alleen deelnemende organisaties kunnen het charter ondertekenen. Ook individuen en organisaties die niet deelnemen kunnen zich engageren door het charter te ondertekenen.

Een lijst van de ondertekenaars wordt jaarlijks gepubliceerd op onze website.

Zie pride.be/nl/charter.

The Belgian Pride vzw heeft ongeveer 300.000EUR aan in- en uitgaven. Aan inkomstenkant komt (cijfers 2018) 71% van deze middelen uit overheidssubsidies, 25% uit eigen middelen (deelnamegelden, partnerships, verkoop inkomsten en giften) en 4% uit andere inkomstenbronnen. Aan de uitgavenkant wordt ongeveer 57% gebruikt voor de praktisch-logistieke organisatie van de activiteiten, 35% voor de personeelskosten en 8% voor kosten eigen aan een organisatie (burelen, duurzame investeringen, verzekeringen, …).

Daarnaast kan de Belgian Pride rekenen op heel wat partners die ook een stuk indirect financieren. Zo draagt de Stad en het Gewest Brussel logistiek en communicatief bij, helpt Visit.Brussels bij de logistieke organisatie, hebben we tal van mediapartnerships (ruildeals) en staat de Politie in voor de veiligheid vele activiteiten.

Ook de regionale LGBTI+ koepels werken qua inhoud aan de realisatie van de pride. De kosten die hieraan verbonden zijn, nemen zij op zich.

Neen. The Belgian Pride vzw wil een platform zijn en ruimte bieden aan organisaties om deel te nemen aan, bijvoorbeeld, de Pride Parade en een stand uit te baten in de Pride Village. Om ook kleine organisaties de kans te bieden deel te nemen, kunnen organisaties met een focus op LGBTI+ zaken gratis deelnemen. De effectieve kostprijs (de kost voor onze organisatie) ligt vele malen hoger. Door subsidies en eigen middelen compenseren we de effectieve kost die vasthangt aan de organisatie van bijvoorbeeld de Pride Parade en Pride Village. Het is, met andere woorden, dankzij dit financieringsmodel dat ook kleine LGBTI+ organisaties kunnen deelnemen en zichtbaarheid kunnen genieten. Op deze manier ondersteunen we indirect elk project en organisatie die deelneemt.

Absoluut! Je kan de organisatie steunen door vrijwilliger te worden, promotie te maken voor de activiteiten en het thema, deel te nemen aan de activiteiten en events of door een financiële bijdrage te doen. Informatie over hoe je kan helpen kan je vinden via pride.be/nl/getinvolved.

We proberen zoveel als mogelijk informatie beschikbaar te stellen en op vragen te antwoorden. Heb je een inhoudelijke vraag (bijvoorbeeld over het maatschappelijk thema), contacteer een van de regionale LGBTI+ organisaties. Met organisatorische vragen kan je terecht via pride.be/aboutus/contact.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close